การใช้งานเว็บไซต์ tripnii.com (“เว็บไซต์”) หรือบริการของ Tripnii (“บริการ”) ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงในเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดต่อไปนี้ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”)

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้คุณเข้าเว็บไซต์เป็นระยะๆเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง

บททั่วไป

  1. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
  2. คุณจะไม่ใช้บริการ Tripnii เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
  3. คุณจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเว็บไซต์ เซิฟเวอร์ หรือเครือข่าย
  4. คุณจะต้องไม่ดึง (crawl หรือ scrape) หรือรวบรวมเนื้อหา และข้อมูลใดๆ จาก Tripnii
  5. คุณจะต้องไม่แก้ไข ดัดแปลง เจาะระบบ ถอดถอนหรือย้อนกระบวนการผลิตของ Tripnii หรือปรับเปลี่ยนเว็บไซต์อื่นซึ่งแอบอ้างหรือบ่งบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Tripnii

ลิงก์ เว็บไซต์ และบริการของบุคคลที่สาม

บริการของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ สิทธิพิเศษ บริการภายนอกอื่น หรือการกระทำของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้ถูกควบคุม หรืออยู่ในความดูแลของ Tripnii และคุณรับทราบว่า Tripnii จะไม่รับผิดชอบ ต่อเนื้อหา การทำงาน ความถูกต้องของข้อมูล ความเหมาะสม หรือลักษณะอื่นใดๆ ของเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น การผนวกรวม หรือการมีอยู่ของลิงก์เชื่อมโยงดังกล่าว มิได้เป็นการสื่อถึงการสนับสนุน หรือรับรองโดย Tripnii

การรับประกัน

ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราขอไม่รับประกันความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ หรือเสถียรภาพของเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลเนื้อหา ข้อมูลราคา หรือข้อเสนอของบุคคลที่สามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์

ข้อเสนอ ในที่นี้หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับการจองโรงแรมและการเดินทาง หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายนอก ดังนั้น Tripnii ขอปฏิเสธการรับผิดสำหรับความแตกต่าง ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อเสนอดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิด

คุณเข้าใจและยอมรับว่า คุณใช้งานเว็บไซต์และบริการด้วยดุลยพินิจและความเสี่ยงของตัวคุณเอง คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม tripnii.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา หรือความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน ความประมาท การใช้งานในทางที่ผิด ความเชื่อถือในข้อมูล ความขัดข้องในการใช้งาน การหยุดชะงัก หรือการสิ้นสุด ของเว็บไซต์หรือบริการ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลิงก์ใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือความผิดพลาดที่เกิดจากลิงก์เหล่านั้น และความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ การสูญเสียการใช้งาน สูญเสียยอดการขาย สูญเสียข้อมูล สูญเสียความนิยม หรือสูญเสียรายได้ ไม่ว่า tripnii.com จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว หรือไม่ก็ตาม